ឈ្មោះកីឡាករ-ការិនី|NAME OF PLAYER

ឆ្នាំខែកំណើត៖ ១០ មករា ២០០១
កម្ពស់៖ ១.៧ ម៉ែត្រ
ទីកន្លែងកំណើត៖ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដកំពង់ចាម

ឈ្មោះកីឡាករ-ការិនី|NAME OF PLAYER

ឆ្នាំខែកំណើត៖ ១០ មករា ២០០១
កម្ពស់៖ ១.៧ ម៉ែត្រ
ទីកន្លែងកំណើត៖ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដកំពង់ចាម

ឈ្មោះកីឡាករ-ការិនី|NAME OF PLAYER

ឆ្នាំខែកំណើត៖ ១០ មករា ២០០១
កម្ពស់៖ ១.៧ ម៉ែត្រ
ទីកន្លែងកំណើត៖ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដកំពង់ចាម

ឈ្មោះកីឡាករ-ការិនី|NAME OF PLAYER

ឆ្នាំខែកំណើត៖ ១០ មករា ២០០១
កម្ពស់៖ ១.៧ ម៉ែត្រ
ទីកន្លែងកំណើត៖ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដកំពង់ចាម

ឈ្មោះកីឡាករ-ការិនី|NAME OF PLAYER

ឆ្នាំខែកំណើត៖ ១០ មករា ២០០១
កម្ពស់៖ ១.៧ ម៉ែត្រ
ទីកន្លែងកំណើត៖ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដកំពង់ចាម

ឈ្មោះកីឡាករ-ការិនី|NAME OF PLAYER

ឆ្នាំខែកំណើត៖ ១០ មករា ២០០១
កម្ពស់៖ ១.៧ ម៉ែត្រ
ទីកន្លែងកំណើត៖ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដកំពង់ចាម